PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, atliekamą Jums naudojantis mūsų interneto svetaine.

Duomenų valdytojas, nustatantys Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „Gerduva“ (juridinio asmens kodas 163178056, adresas Vasario 16-osios g. 21, Gargždai, telefonas +370 46 471520, el. paštas info@gerduva.lt).

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes joje numatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums įsigyjant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje, lankantis mūsų interneto svetainėje ir kitaip ja naudojantis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali mūsų interneto svetainėje pateikti jokių savo asmens duomenų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami savo asmens duomenis mūsų interneto svetainėje turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus:

  • (i) elektroninę prekybą;
  • (ii) lojalumo programos vykdymą, naujienlaiškių siuntimą ir kitokį tiesioginės rinkodaros vykdymą;
  • (iii) atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymą ir kandidatų duomenų bazės administravimą;
  • (iv) skundų, paklausimų ar užsakymų administravimą;(v) komunikaciją elektroniniu paštu;
  • (vi) slapukų naudojimą;
  • (vii) socialinių tinklų naudojimą.

Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais bendrovės tvarkomiems asmens duomenims.

ELEKTRONINĖ PREKYBA

Elektroninės prekybos tikslu tvarkysime tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite registracijos metu, taip pat tuos duomenis, kuriuose gausime Jums atliekant prekių įsigijimą, įskaitant informaciją apie Jūsų įsigytas prekes bei su apmokėjimu susijusius duomenis. Jeigu registracijos metu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir parduoti Jums prekių.

Kai susikuriate savo paskyrą mūsų interneto svetainėje, prašome Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Jeigu susikūrę paskyra mūsų interneto svetainėje įsigyjate prekių, prašome Jūsų pateikti atsiskaitymo adresą ir pagrindinį prekių pristatymo adresą. Šiuos duomenis paskyroje savanoriškai galite įvesti ir anksčiau, prieš pirkdami prekes.

Be Jūsų pateikiamos informacijos, tvarkome informaciją apie tai, kokias prekes įsigijote mūsų interneto svetainėje, kiek taškų sukaupėte bei kaip naudojatės mūsų svetaine. Informacija apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine yra renkama slapukų pagalba bei toliau apibūdinta šioje politikoje. Jums atlikus apmokėjimą už mūsų interneto svetainėje įsigyjamas prekes, taip pat gauname su mokėjimu susijusius asmens duomenis, įskaitant sąskaitos numerį, mokėjimo sumą.

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų šaltinių, tiek, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai ir kiek tai reikalinga naudotis interneto svetaine, pavyzdžiui, kai prisijungiate prie savo paskyros per „Facebook” socialinį tinklą.

Šiuo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo Jūsų atlikto pirkimo, išskyrus atvejus, kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Jūsų asmens duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas arba Jūsų prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį. Tam tikrų asmens duomenų tvarkymo veiksmų pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas, pavyzdžiui, siekiant atitikti mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas.

LOJALUMO PROGRAMOS VYKDYMAS, NAUJIENLAIŠKIŲ SIUNTIMAS IR KITOKS TIESIOGINĖS RINKODAROS VYKDYMAS

Jeigu išsiėmėte lojalumo kortelę, esate mūsų klientas, užsisakėte naujienlaiškį mūsų interneto svetainėje ar kitokiu būdu išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefoną, bus naudojami tam, kad paminėtais kontaktiniais duomenimis, taip pat per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus panašius elektroninius ryšio kanalus būtų galima Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Tiesioginė rinkodarą be sutikimo Jūsų elektroniniu paštu bus vykdoma tik tuo atveju, jeigu mūsų klientas. Tokia rinkodara bus vykdoma remiantis teisės aktų suteikta teise.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su jumis pabaigos.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės kontaktiniais duomenimis.

ATRANKOJE DALYVAUJANČIŲ KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR KANDIDATŲ DUOMENŲ BAŽĖS ADMINISTRAVIMAS

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol pasibaigs atranka, t.y. bus nuspręsta į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba bus nuspręsta užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis neturėtų viršyti 4 mėnesių. Po atrankos pabaigos Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti, nebent išreikšite sutikimą tolesniam duomenų saugojimui ateities atrankoms. Jeigu sutinkate, kad Jūsų duomenis saugotume ir po atrankos pabaigos, informuokite apie tai elektroniniame laiške siųsdami savo duomenis arba pasirašykite specialią formą susitikimo metu. Jeigu elektroniniame laiške ar kitokiu būdu išreikšite tokį sutikimą, Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 metus ir, jeigu per šį laikotarpį kils naujo darbuotojo poreikis, su Jumis bus susisiekta. Suėjus 5 metų terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti, nebent atsirastų kitoks pagrindas jų tvarkymui. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje ir toliau juos saugoti pagrindu, taip pat teisės aktuose numatytų pareigų ir teisių įgyvendinimo pagrindu. Jeigu savo asmens duomenis savanoriškai pateiksite mums nepaskelbus atrankos, šiuos duomenis kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu saugosime 5 metus. Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.

SKUNDŲ, PAKLAUSIMŲ AR UŽSAKYMŲ ADMINISTRAVIMAS

Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, pretenziją, paklausimą ar užsakymą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos, paklausimo ar užsakymo administravimo tikslu. Jeigu Jūsų pateiktas skundas ar pretenzija bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį, kai šie duomenys nebebus reikalingi tikslui pasiekti. Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

KOMUNIKACIJA ELEKTRONINIU PAŠTU

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, elektroninės komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams yra taikomos pagal Reglamentą privalomos asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas. Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę. 

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. 

Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai: 

  • veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;
  • analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas;
  • funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

MAGENTO

 

COOKIE

TIKSLAS/PASKIRTIS

RENKAMI DUOMENYS

CART

Asociacija su pirkėjo krepšeliu. Tikslas - priminimas apie "pamirštą krepšelį".

Grupuoti produktai, kurios klientas yra įsidėjęs į krepšelį.

CATEGORY_INFO

Saugoja kategorijos informaciją greitesniam puslapio užkrovimui.

Kategorijų rinkinys, susietas panašiais atributais.

COMPARE

Saugoja produktus "Palyginti" sąraše.

Produktai, įkelti į "Palyginti" sąrašą.

CUSTOMER

Šifruotas kliento ID. Tikslas - sąsaja su užsakymu.

Kliento ID.

CUSTOMER_AUTH

Indikuoja, ar klientas yra prisijungęs prie svetainės. Tikslas - sesijos autentifikacija.

Kliento ID.

CUSTOMER_INFO

Šifruota kliento grupė. Tikslas - personalizuoto katalogo rodymas.

Kliento grupės ID

EXTERNAL_NO_CACHE

Indentifiikuoja, ar įjungtas puslapio kešavimas. Tikslas - full page cache identifikacija.

Paskutiniai peržiūrėti puslapiai.

FRONTEND

Kliento sesijos ID. Serverio priskirtas unikalus numeris lankytojui.

-

GUEST-VIEW

Nustato, ar neregistruotas klientas gali redaguoti užsakymą. Tikslas - saugojama paskutinio užsakymo istorija neregistruotiems klientams.

Kliento ID, užsakymo informacija

LAST_CATEGORY

Paskutinė kliento aplankyta kategorija. Tikslas - greitaveika

Kategorijos ID, Kliento ID

LAST_PRODUCT

Paskutinis kliento aplankytas produktas. Tikslas - greitaveika, patogesnis grįžimas į produktus

Produkto ID, Kliento ID

NEWMESSAGE

Indikuoja, ar gautas naujas pranešimas

-

NO_CACHE

Indikuoja, ar naudojamas informacijos kešavimas. Tikslas - greitaveika.

-

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Nuoroda į kliento krepšelį ir užsakymų istoriją. Tikslas - prekių išsaugojimas krepšelyje.

Kliento ID, prekių krepšelio informacija

RECENTLYCOMPARED

Naujausios palygintos prekės. Tikslas - patogesnis grįžimas į produktus

Kliento ID, prekių ID

STF

Informacija apie prekes, kurias klientas rekomendavo el.paštu.

Kliento ID, prekių ID

STORE

Storeview arba kalba nurodyta kliento

 

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indikuoja, ar klientas leidžia saugoti "cookies".

Kliento ID

VIEWED_PRODUCT_IDS

Paskutiniai kliento peržiūrėti produktai. Tikslas - patogesnis grįžimas į prekes ir sąrašo atvaizdavimas klientui.

Kliento ID, prekių ID

WISHLIST

Šifruotas sąrašas produktų, kuriuos klientas įkėlė į "Norų sąrašą". Tikslas - patogesnis grįžimas į prekes ir sąrašo atvaizdavimas klientui.

Kliento ID, prekių ID

WISHLIST_CNT

Produktų kliento "Norų sąraše" kiekis. Tikslas - patogesnis grįžimas į prekes ir sąrašo atvaizdavimas klientui.

Kliento ID

GOOGLE ANALYTICS

 

 

COOKIE

TIKSLAS/PASKIRTIS

 

_utma

Identifikuoja klientus ir sesijas. Tikslas - unikalių sesijų sekimas ir analizė. Saugojimo laikas - 2 metai.

Domeno hash kodas, unikalus identifikatorius, pirmo kliento apsilankymo laikas ir data, ankstesnio kliento apsilankymo laikas ir data, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data, sesijų kiekis. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.

_utmb

Nustato naujas sesijas/naujus apsilankymus. Tikslas - naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė. Saugojimo laikas - 30 min.

Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.

_utmc

Nustato ar tai naujo kliento sesija/apsilankymas. Tikslas - naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė. Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga.

Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.

_utmz

Saugo šaltinį, kuris parodo, kaip klientas pasiekė svetainę. Tikslas - parduotuvės atrandamumo analizė. Saugojimo laikas - 6 mėnesiai.

Domeno hash kodas, laikas, kada cookie išsaugotas, sesijų kiekis, campaign numeris, campaign šaltinis/vardas/medium (jei organinio srauto šaltinis), campaign terminai.

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus 

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.